Vedtægter for
Avnstrup Overdrevs Beboerlaug§ 1 Laugets navn

Stk. 1 Laugets navn er Avnstrup Overdrevs Beboerlaug.

§ 2 Laugets formål

Stk. 1 Laugets formål er at værne om, styrke og forbedre miljøet i Avnstrup Overdrev og dens nærmeste omegn, herunder eventuelt bevaringsværdige bygninger, anlæg og områder, der tilsammen udgør Avnstrup Overdrev og omegns helhed.

Stk. 2 Det er ligeledes Beboerlaugets formål at styrke og udvikle det menneskelige fællesskab på Overdrevet med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel for beboerne.

Stk. 3 For at opfylde disse formål, jf. stk. 1 og 2, bedst muligt, påhviler det formanden og bestyrelsens medlemmer at tage den fornødne kontakt med tilsvarende laug i naboområder, organisationer, foreninger og enkeltpersoner samt relevante myndigheder.

§ 3 Interesseområde

Stk. 1 Laugets interesseområde er sammenfaldende med Tolstrup Vandværks ledningsnet eksklusive Gl. Tolstrup og Lindeskovvej.

§ 4 Medlemmer

Stk. 1 Som aktive medlemmer med stemmeret ved generalforsamlingen kan optages enhver som er fyldt 18 år og som er beboer på Avnstrup Overdrev, jf. § 3.

§ 5 Kontingent

Stk. 1 Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet betales helårsvis forud i februar måned. Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent. Ændring i kontingent kan kun ske ved beslutning på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte. Kontingentet erlægges med 1 per husstand uanset medlemsantal.

§ 6 Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er Laugets øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned.

Stk. 2 Eventuelle sager, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må fremsættes skriftligt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom overfor formanden.

Stk. 4 Som stemmeberettigede regnes alle, der er medlemmer inden generalforsamlingen i marts måned.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i § 7.

§ 7 Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1 Der indkaldes til årlig generalforsamling ved husstandsomdelt meddelelse til alle husstande på Overdrevet, jf. § 3, med mindst 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om de punkter, der skal behandles på generalforsamlingen, samt indeholde oplysning om, hvor Laugets regnskab ligger til gennemsyn.

§ 8 Dagsorden

Stk. 1 Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1) Valg dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Indkomne forslag
6) Forslag om nyt kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt

§ 9 Afstemning

Stk. 1 Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, dog skal afstemning ske skriftligt når blot én af de tilstedeværende fremsætter ønske herom.

§ 10 Vedtagelser

Stk. 1 Hvert medlem har én stemme.
Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kan ingen repræsentere mere end ét fraværende medlem.

Stk. 2 Sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, dog jf. § 5.
Lovændringer eller beslutning om opløsning af Lauget kræver dog
a) at mindst halvdelen af Laugets medlemmer er tilstede og
b) at 2/3 af disse stemmer for.
Såfremt der ikke er fremmødt det tilstrækkelige antal medlemmer, skal sagen forelægges en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes tidligst 1 måned og senest 2 måneder efter afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Stemmer 2/3 af de her fremmødte medlemmer for sagen, er denne vedtaget.

§ 11 Referat

Stk. 1 Der føres referat over generalforsamlingen.
Referatet underskrives af dirigenten og ét af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Referatet indsættes i Laugets protokol, jf. § 14, stk. 2.

§ 12 Bestyrelsen

Stk. 1 Bestyrelsen består af formanden samt 4 medlemmer valgt blandt Laugets medlemmer.
Der vælges endvidere 2 suppleanter til bestyrelsen samt 2 revisorer.
Bestyrelse, suppleanter og revisorer vælges for 2 år ad gangen.

Stk. 2 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 revisor er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling.
Formand og næstformand kan ikke være på valg samme år.
Formand og kasserer kan ikke være på valg samme år.

Stk. 3 Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse med én formand, én næstformand, én kasserer og to menige medlemmer.

Stk. 4 Hvervene i bestyrelsen er ulønnede.

§ 13 Ledelse af Lauget

Stk. 1 Bestyrelsen leder Lauget i henhold til vedtægterne. Lauget tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med mindst ét bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Til udførelse af de konkrete arbejdsområder kan bestyrelsen indkalde til og nedsætte arbejdsudvalg, hvori mindst ét bestyrelsesmedlem skal indgå. I arbejdsudvalg kan alle medlemmer indgå uanset alder.

Stk. 3 Bestyrelsen skal på Laugets vegne i alle forhold være opmærksom på de af Overdrevets beboere, der ikke er medlemmer, både med information til og fra ikke-medlemmer samt med invitationer i diverse relevante sammenhænge.

§ 14 Bestyrelsens møder

Stk. 1 Bestyrelsen afholder møder i det omfang, det er nødvendigt.
Der skal afholdes møde, såfremt formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver dette.
Formanden eller næstformanden leder møderne. Sagerne afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Stk. 2 Der skal føres referat af møderne med deltagernes navne.
Referatet udlægges på Laugets hjemmeside og kopi indsættes i protokol opbevaret af formanden.

§ 15 Kassereren

Stk. 1 Kassereren modtager Laugets indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter.
Kassereren fører en af bestyrelsen autoriseret regnskab samt et medlemskartotek.
Kassereren underskriver alle kvitteringer og afgiver hvert år en kasseuddrag og restanceliste til bestyrelsen.

Stk. 2 Kassebeholdningen skal henstå på konto i bank eller sparekasse således, at der kun kan hæves på kontoen af kassereren eller af Laugets formand.
Den kontante kassebeholdning må normalt ikke overstige kr. 1.000,-.

Stk. 3 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 16 Gæld

Stk. 1 Lauget kan ikke stifte gæld.

§ 17 Laugets opløsning

Stk. 1 Såfremt Lauget opløses efter generalforsamlingens beslutning, jf. § 10, anvendes Laugets formue til forskønnelse af Avnstrup Overdrev.


Med ændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2004.
(Læs ændringerne i sit forslag
her).