Stiftende generalforsamlingStiftende generalforsamling
for Avnstrup Overdrevs Beboerlaug


Torsdag d. 3. april 2003 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup

Der var fremmødt 21 stemmeberettigede beboere.

Forsamlingen valgte at følge de foreslåede vedtægters dagsorden for den stiftende generalforsamling.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent
2) Valg af stemmetællere
3) Formandens beretning
4) Kassererens beretning
5) Indkomne forslag
6) Forslag om nyt kontingent
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af suppleanter til bestyrelsen
9) Valg af revisorer
10) Eventuelt


Ad 1 Valg af dirigent
Birgit Colding-Jørgensen blev valgt som dirigent.

Ad 2 Valg af stemmetællere
Janne Jensen og Lene Tinglef blev valgt til stemmetællere.

Ad 3 Formandens beretning
Intet at berette.

Ad 4 Kassererens beretning
Intet at berette.

Ad 5 Indkomne forslag
Under henvisning til de tidligere udsendte forslag til vedtægter, blev der stemt om:
a) skal beboerlauget stiftes.
b) skal de foreslåede vedtægter stadfæstes som vedtagne for beboerlauget.

Ad a):Ved skriftlig afstemning blev det med 17 ja-stemmer, 4 nej-stemmer og 0 hverken ja- eller nej-stemmer vedtaget at oprette lauget.

Ad b): Ved afstemning (håndsoprækning) blev de foreslåede vedtægter stadfæstet som de første vedtægter for beboerlauget.

Ad 6 Forslag til nyt kontingent
Der var stillet forslag om et årligt kontingent på kr. 50,- pr. husstand.
Forslaget blev vedtaget.

Ad 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Birgit Colding-Jørgensen
Verner Johansen
Allan Højdorf
Inge Britt Nilausen
Bjarne Hansen

Ad 8 Valg af suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt som suppleanter:
Janne Jensen
Inge Kølle

Ad 9 Valg af revisorer
Følgende blev valgt som revisorer:
Palle Praefke
Per Kølle

Ad 10 Eventuelt
Jf. vedtægternes § 12, stk. 3, blev det pålagt den valgte bestyrelse at konstituere sig senest 1 måned efter generalforsamlingen.


Generalforsamlingen afsluttedes herefter i god ro og orden.

-

Efter generalforsamlingens afslutning konstituerede bestyrelsen sig som følger:
FormandBirgit Colding JørgensenHjulbækvej 5Hvalsø46 49 62 80
NæstformandInge Britt Nilausen Tolstrupvej 37Hvalsø46 49 61 10
KassererBjarne HansenTolstrupvej 39Hvalsø46 49 65 55
FestudvalgAllan HøjdorfHjulbækvej 2Hvalsø46 49 63 53
BestyrelsesmedlemVerner JohansenTolstrupvej 48Hvalsø46 49 61 13
SuppleantJanne JensenAtterupvej 54Hvalsø46 49 64 89
SuppleantInge KølleTolstrupvej 45Hvalsø46 49 63 79
RevisorPer KølleTolstrupvej 45Hvalsø46 49 63 79
RevisorPalle PraefkeAtterupvej 37Hvalsø46 49 63 12
-
Bestyrelsen besluttede at afholde første bestyrelsesmøde onsdag den 23.4.2003 kl. 19:00 hos Allan Højdorf.
Referent: Mogens Edsen.
Tilbage