Referat af første medlemsmøde
d. 20. maj 2003 kl. 19-22 i SognegårdenDer var mødt 19 (11 husstande), som meldte sig ind ved ankomsten. Birgit startede med et kort referat af det første bestyrelsesmøde med hovedpunkterne trafikdæmpning og kloakering, og gav derefter ordet til Jens-Kristian Jacobsen (JKJ) fra social- og miljøudvalget i Hvalsø.

JKJ startede med at orientere om, at gældende regler var Regionplanen fra 2001, men at HUR var ved at udarbejde en ny, som skal være færdig i 2005. HUR foreslag går på en udbygning ved "fortætning" dvs huludfyldning af allerede eksisterende bebygggelse. Hvalsø kommune er ikke enig i dette, men peger i stedet på, at der er mulighed for at udvide eksisterende boligområder f.eks. bag savværket, ved Fuglvang i Kr. Såby og i Sarbjerg.

Kommunen skal udarbejde en ny kommuneplan til efteråret. Dette indebærer overvejelser over hvorvidt Hvalsø skal være en pendlerby eller en erhvervskommune. I sidstnævnte tilfælde skal man afgøre hvilken type erhverv - larmende, forurenende m.v. Hvalsø vil jo gerne føre sig frem som grøn kommune!! Der er også en ny trafiksikkerhedsplan på vej.

Kommunen skal have lavet nogle retningslinier for byggeri i landzone. Det skal behandles på udvalgsmødet d.3.6.2003 og skal være en del af kommuneplanen. Det var faktisk sagen om byggeriet på Atterupvej som satte gang på udarbejdelsen af disse retningslinier!!! Der er allerede en del lovmæssige hensyn i forbindelse med udarbejdelsen af disse retningslinier, f.eks. æstetiske (campingvogne, produkthandel).

Herefter gik JKJ over til at orientere om spildevandsplanen. Den skal til høring i 8 uger efter august i år, men det er en god idé at foreslå alternativer allerede nu. Kommunens forslag går ud på en almindelig kloakering, hvor spildevandet fra Hjulbæk/Atterup-området føres ned til Lejres rensningsanlæg. En alternativ mulighed er rodzoneanlæg, som Inge Britt er i gang med at undersøge nærmere. Under alle omstændigheder er det en mere miljørigtig løsning og vi må også tænke på vores efterkommere, som Per Kølle så rigtigt sagde.

Bestyrelsen overvejer at arrangere et medlemsmøde med foredrag om rodzoneanlæg m.v.

Herefter fulgte spørgsmål til foredragsholderen og almindelig diskussion - ledet af Bjørn Juul - om problemerne herude, spec om trafikdæmpningen. JKJ sagde, at idéer og forslag til trafikdæmpning herude var velkomne hos social- og miljøudvalget, som derefter ville diskutere forslagene med politiet. Af de mange gode forslag kan nævnes f.eks. rosenbuske i begge sider af vejen (en slags byport) lidt før Per og Inge Kølles hus, birketræer på udvalgte steder på Atterupvej, hvor folk ikke har noget imod det, en kampesten på hver side af elskabet ved Bjarne og Mette Hansen. Af kreative idéer var eldrevne høns som rendte ude på vejen og en kasket i Pers busk.

Der er mange flere ting at diskutere og vi må snart have et nyt medlemsmøde. Vi opfordrer folk til at melde sig ind ved henvendelse til Bjarne Hansen, tlf. 46 49 65 55 eller Birgit Colding-Jørgensen, tlf. 46 49 62 80. Vi har heller ikke glemt at vi skal have en høstfest i slutningen af august.

Mødet sluttede med kaffe, kage, øl og vand.

Referenter: Birgit og Inge Britt.
Tilbage