Referat af bestyrelsesmøde
26.08 2003Deltagere:
Birgit
Allan
Verner
Jens - indbudt gæst
Bjarne - Ref.


Jens har lavet en hjemmeside for Beboerlauget, som han demonstrerede ved mødet. Der var bred enighed om, at den var afsindig god.
Jens tilbød, at vi indtil videre, kan ligge under hans adresse - da det koster 500,- kr. om året, at have sin egen hjemmeside.
Allan vil i sin indbydelse til "Høstkomsammen" oplyse adressen.
Referater fra møder og arrangementer vil blive lagt ind på hjemmesiden.
Medlemmer der ikke har adgang til hjemmesiden, vil selvfølgelig få uddelt materialet.

Vi enedes om, at Festudvalget laver indbydelse til "Høstkomsammen" til frokost, lørdag den 13. sept.
Kølle lægger lokaler til.
Stole og borde finder vi ud af.
Folk har selv mad og drikke med.
Vi håber på en hyggelig dag med en snak på kryds og tværs.

Med hensyn til stoppestedet på hjørnet mod Hvalsø - forudser vi et problem, da ejeren af hjørnet - forståeligt - tilsyneladende er ved at inddrage hjørnet af sin grund.
Birgit vil kontakte ejeren for, at høre om planerne - og ud fra dette kontakte Hvalsø Kommune.

Vi diskuterede forskellige former for bussluser - det ser svært ud - men lad os se på hvilke problemer der egentlig er, og i så fald hvad kommunen kan foreslå.

Der kan ikke opsættes hastighedstavle på Hjulbækvej - da politiet ikke har ressourcer til at kontrollere, at hastigheden overholdes.
Birgit har haft besøg af Landbetjenten, der i samarbejde med Skovfogeden kan tilbyde, at Hjulbækvej klassificeres som "Blind Vej" med dertil hørende skiltning - og der vil blive opsat en bom i skoven ved Avnstrupvej.
Internt vil vi opsætte et oplysningsskilt med "Legende Børn".
Det officielle skilt er lidt dyrt. Vi mener, at det man oftets ser - med Pigen og Bolden - må være billigere.
Allan vil undersøge mulighederne.

Byggeriet på Atterupvej er måske på banen igen. Men da vi nu som forening skal spørges, må vi vente på noget konkret.
Tilbage