Referat af 2. bestyrelsesmøde
d. 11. juni 2003Tilstede var: Bjarne, Allan, Inge, Verner, Janne, Birgit og Inge Britt.

Birgit bød velkommen og gav straks ordet til Inge Britt, som orienterede om hvor langt hun var kommet i sagen om evt. alternativ kloakering.

Inge Britt havde først spurgt på Hvalsø Tekniske Forvaltning, som henviste spørgsmål til amtets grundvandsafd, og efter diverse forsøg fandt hun endelig frem til Morten Schmidt i amtets vandmiljøafd. Han er den mand, som ved mest om dette emne. Desværre var han først at træffe tirsdag d. 10. juni. Han oplyste
  • at der skal oprettes et kloakfællesskab, som skal registreres/godkendes af kommunen,
  • at etablering af et pileanlæg er - i forhold til andre alternative muligheder - relativt dyrt, at det skal passes botanisk - dvs. der skal høstes hvert år - men at det derudover passer sig selv.
  • at han gerne ville hjælpe med at beskrive lokaliteten herude og komme med et bud på hvilke muligheder for anden kloakering, som kan være relevante,
  • at det, at kommunen skal have en spildevandsplan til høring allerede i august i år, ikke er nogen tidsmæssig hindring for, at vi kan nå at undersøge mulighederne - en plan for vores område ville blot kunne laves som et tillæg til spildevandsplanen.
  • men selvom det er dyrt at etablere, sparer man til gengæld vandudledningsafgiften til kommunen (d.d. er den i Hvalsø på 35,34 kr. pr. m3), så det er ikke så ligetil umiddelbart at sammenligne priser.

Han lovede at ringe tilbage, men kan først træffes i næste uge.

Der har også været kontakt til enkelte firmaer - dog uden særligt udbytte, og der er i øjeblikket en dialog igang med Peder Gregersen, Center for Recirkulering, som også har været med til at udarbejde en rapport fra Miljøministeriet om pileanlæg.
(Se www.pilerensning.dk og www.mst.dk og søg på pileanlæg). De priser Gregersen har nævnt er 40.000 kr. pr. husstand i etablering og 900 kr. om året i vedligeholdelse pr. husstand. Dette er et slag på tasken-beløb, mere herom senere.

Desuden har Inge Britt talt med en James Dunn fra et kloaklaug for Ny Jystrup, Mortenstrup, Atterup og Roskildevejen samt Slettebjergvej. De er også i gang med at undersøge alternative muligheder, men deres situation er anderledes, idet Ringsted kommune allerede har besluttet, at der kan etableres anden kloakløsning.

Bestyrelsen enedes om, at Inge Britt skal fortsætte med at søge oplysninger om muligheder og om økonomi, og undersøge om kommunen evt. giver tilskud til etablering og/eller drift.

Næste punkt var høstfesten, hvor datoen fastsattes til 13. september kl. 14.00. Det vil foregå på Hjulbækvej/hos Allan - og hvis det bliver regnvejr, går vi ind i Kølles gymnastiksal. Men der vil komme nærmere herom senere på sommeren. Mærk dagen i kalenderen allerede nu.

Mht. vejdæmpning er der ikke sket yderligere. Bjarne og hans nabo vil gerne have nogle store sten op ved målerskab m.v. for at hindre yderligere besøg af biler i haven. Birgit vil spørge enten hos kommunen eller hos politiet om vi kan få et 20-km-skilt op i begge ender af Hjulbækvej.

Beboerlauget er blevet orienteret om, at der har været søgt om udstykning fra det gule hus i svinget i Gl. Tolstrup. Det er en sag, som vi egentlig skulle høres om som forening, men kommunen har valgt at stille afgørelsen i bero indtil der foreligger en lokalplan for området.

Ref.: Inge Britt.
Tilbage