Ordinær generalforsamling

20.marts 2013,  kl. 19.00 i Sognegården, Ny Tolstrup.


Referat fra generalforsamlingen 20.marts 2013,  kl. 19.00.

Deltagere: 18 medlemmer fra 13 husstande.

1. Valg af dirigent og referent
Inge Kølle valgt som dirigent, Mette H. valgt til referent.

2. Valg af stemmetællere
Lene og Jan blev valgt.

3. Formandens beretning
Velkommen til alle!
Af aktiviteter i dette år, der har været:
Skraldeindsamling: Den 22. april var vi igen ude at samle skrald, der var 4 husstande. Vi sluttede af med fælles hygge ved bålpladsen v/ Sognegården. Der var stor tilslutning fra Efterskolen og folk fra omegnen. Ny indsamling er den 21. april kl. 10-12 og der vil igen være hygge ved Sognegården. Nærmere info senere.
Høstfest: Den 2. september havde vi en dejlig høstfest. Igen i år var Inge & Per Kølle flinke at lægge have til. Alle deltagerne havde tryllet noget lækkert mad frem og vi nød den og hinandens selskab. Børnene hygge sig med gynger, badminton samt Ibomo, de dejlige rullemadrasser. Der var tovtrækning og uddeling af præmier, nogle for god opførsel samt lodtrækning. Det er en hyggelig dag og vi ser gerne at flere dukker op. Dato for næste høstfest er på trapperne.
Trafikudvalg: Udvalget sendte et forslag til Lejre strategien den 1.2. 2012, vi har rykket for vores forslag samt indsendt et forbedret forslag den 12. marts 2013. Vi arbejder på at få bedre trafikforhold samt rykket busstoppestedet til et mere sikkert sted. Der er desuden indkøbt skilte” Legende Børn – Langsom kørsel”. De bliver opsat snarest når formanden har tid og sneen er væk.
Stor ros: Bestyrelsen vil hermed gerne rose Tina & Pers piger, Atterupvej 55, for deres observation om mystisk bil. Det er godt vi kan give hinanden besked om indbrud eller forsøg på dette. Så er man ikke på vores mailliste, anbefales man til at kontakte Bjarne eller mig.
Løse hunde: Vores område har desværre været udsat for løse hunde, det er især hundene fra Hjulbækvej der har givet problemer. Der er på dette grundlag indkommet et forslag til generalforsamling om at drøfte dette og vil blive behandlet under punkt 6. Forslaget/brevet er kommet rettidigt og vil blive omdelt senere ved generalforsamlingen.
Jordbærtunneller:  Da det kom bestyrelsen for øre at Tolstrupvej 66, havde ansøgt om at opstille tunneller på matriklen, blev det besluttet at lave en underskrift indsamling, der kom 38 underskrifter på og det er indsendt til Lejre kommune. Og er udformet således:
Vi ønsker at klage, da jordbærtunnellerne ikke er kønne at kigge på samt ødelægger vores skønne åbne land.

Tunnellerne var opsat inden 28. februar, altså meget før klagefristens udløb.
Vi er bekymret over hvordan det vil udvikle sig, da der er lagt vægt på at de nedtages igen i 2015, hvor skal de så placeres, da Lejre kommune vurdere at der ikke er bedre placeringsmuligheder end den ansøgte.

Det andet areal, sag 12/8094 skal nedtages oktober 2014, hvor mon de bliver flyttet til?

Desuden kan vi se at der ikke er søgt om tilladelse til opsætning af toiletskure, det er jo et lovkrav fra arbejdstilsynet.

Der er opsat dyrehegn op mod skov og nabo matr. ved matr.nr 6ad. De dyr der før gik frit rundt
er hæmmet i deres færd, samt at det ikke er sundt for dyr samt naturen med plastik på jorden og dette gælder på samtlige jordbærmarker.
De store dyreflokke, vildtlivet, er desværre blevet presset ud og derved et sjældent syn.

Det kan ikke være meningen at man tillader at pakke så stort et areal ind i plastik, hvor er dyrelivet???
Det ødelægger vores område og skæmmer Lejre kommunes image som oplevelses kommune, Skjoldungeland/ nationalpark.

Vi ser vores marker forvandlet fra naturskønt område til et futuristisk plastikhelvede.

Slut på formandens beretning

Marianne Capell 20/03-2013
Beretningen godkendt.

Problematikken omkring jordbærtunnelerne behandles under eventuelt.

4. Kassererens beretning.
24  medlemmer/husstande har bidraget med kontingent. I alt 1200, -kr
Der har været udgifter til medlemsmøde, Høstfesten og vores Hjemmeside.
Der er indkøbt skilte med ”Legende Børn”
Årets resultat, 173,15 kr.
Aktiver: 4.506,67. kr.
”Årets resultat” for 2013 forventes at blive negativt.
Regnskabet godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Regnskabet godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret( 50, - kr pr. husstand).
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Der er rettidigt indkommet følgende forslag:
                                                                                Tolstrup d. 6 marts.

Forslag til den ordinære generalforsamling for Avnstrup Overdrevs Beboerlaug,.

Forslag: 

Beboerlauget indsender en begrundet klage til Naturstyrelsen, der står som udlejer af ejendommen Hjulbækvej 7, over lejers manglende styr på sine Rottweilere, har gjort den frie adgang til skoven yderst begrænset!

Forslaget stilles, da det ikke længere ser ud til at enkeltpersoner  kan trænge igennem til Skov-& Naturstyrelsen, og det derfor må være Beboerlauget der kører sagen videre.

Dette falder helt i tråd med foreningen vedtægter:

§2 stk. 1: Laugets formål er at værne om, styrke og forbedre miljøet i Avnstrup Overdrev og dens nærmeste omegn ……………

§2 stk. 2: Det er ligeledes Beboerlaugets formål at styrke og udvikle det menneskelige fællesskab på Overdrevet med henblik på at skabe den bedst mulige trivsel for beboerne.

Sagen kort beskrevet:

Rottweiler angriber i foråret 2012 en hundehvalp der luftes i snor. Hvalpen overgiver sig med det samme ved at lægge sig på ryggen, men alligevel angriber Rottweileren og skambider hvalpen, der må syes sammen af en dyrlæge. Denne regning bliver først betalt da lejeren bliver opsøgt og nærmest tvunget til at betale.

Ca. 3 uger senere er Marianne ude at ride inklusiv en håndhest. Hun rider ad Hjulbækvej, og ca 300 m inde i skoven kommer en Rottweiler løbende ud mellem træerne og angriber håndhesten, der bides i begge bagben. Herefter prøver hunden at springe op mod Marianne. Hun får vendt hesten så den kan sparke ud mod hunden, som forsvar. Marianne hopper af hesten, der forsvarer dem begge, mens hun skriger af hunden og samtidig får ringet til Alarmcentralen. Situationen står på i ca. 20 minutter, med alarmcentralen i røret, en politibil på vej, og en hund der skiftevis truer og angriber. Endelig kommer ejeren tilstede, og efter meget besvær får han indfanget sin hund.

Marianne kommer hjem næsten samtidig med dyrlæge og politi. Hestene lappes sammen og er i chok behandling  i 3 dage. Politi besigtiger åstedet og tager så kontakt til ejeren af hunden, der bekræfter at det er hans hund, at situationen fandt sted og at han ikke har en forsikring på hunden.

Næste dag meddeler hundeejeren til Politiet, at hunden er blevet aflivet.

Som følge at disse episoder, får hundeejeren påbud om at hegne sine hunde inde på en forsvarlig måde. Derfor opsættes af flere omgange, et højt hegn op ud mod Hjulbækvej og bag skuret ind mod skoven, mens der ud mod marken og i baghaven fortsat kun er et hegn på ca. 80 cm s højde.

Har i øvrigt hverken betalt regning fra dyrlæge/apotek eller kommet med en undskyldning.

Endelig har 2 af Rottweilerne igen været ud at løbe d. 1 & 2 oktober på vej ned til heste og køer, hvor ejeren ikke kunne kalde hundene til sig. Episoden er anmeldt til politiet.

Derudover har der været mange andre episoder, som jeg ikke skal komme nærmere ind på her, sikker også nogle jeg ikke er bekendt med.

Skovfoged Hans Jessen har jeg  fortalt om disse episoder, men han kan kun henvise til Naturstyrelsen.

Karsten Druedahl har som enkeltperson kontaktet Naturstyrelsen, som administrer alle skovens huse, og beskrevet sagen,  herunder at politiet har været indblandet.

Den person Bylauget skal kontakte er: Lindhard Mikkelsen, LMI@nst.dk, som gerne vil have andres input, så han har noget at tage stilling til!

Så indsendelse af klagen til Naturstyrelsen sker dels for beboernes skyld, men også på foranledning af Skovfoged og politi!

Kort om lejer kan konkluderes:

Har opgivet urigtige oplysninger
Har ikke haft styr på sine hunde.
Har ikke været sit ansvar bevidst.
Har først gjort noget når han har fået påbud af politiet
Har ikke haft hundeforsikring som er et lovkrav
I halvdelen af haven er hegnet kun 80 cm højt, til at holde Rottweilere inde med.

Hvor længe skal vi vente på at den næste alvorlige episode finder sted?

Mvh

Claus Jakobsen

 

                      Claus uddybede yderligere klagen på generalforsamlingen.
                      Der er taget kontakt til lejeren af Hjulbækhuset med forslag om at han udbedrer og
                      forhøjer hegnet langs marken og bagtil.
                      Lejeren siger, at politiet har godkendt indhegningen.
                      Claus vil spørge politiet, om de har godkendt hegnet.

                      Det blev foreslået, at vi igen giver lejeren besked om, at han skal hegne korrekt inden
                      for 14 dage og hvis ikke vil vi klage til Ejeren, Skov – og Naturstyrelse.

                      Men eftersom der er rettet henvendelse til lejeren om bedre hegning og der endda
                      tilbudt, at lejeren kan låne ca. 25 meter hegn i 2 m. højde og det stadigvæk afvises
                      blev der ved afstemning med massivt flertal, besluttet, at vi indsender begrundet klage
                      til Skov- og Naturstyrelsen over at adgangen til skoven ad Hjulbækvej er blevet
                      yderst begrænset.

                     7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Marianne genvalgt.
Birgit  genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Vivian genvalgt.

9. Valg af revisor
Jens genvalgt.

10. Eventuelt
Jordbærtunnelerne.
Der er generel bekymring over hvad det betyder for vores område.

Problemer med flyvende plast.
Findes der erfaringer og lovgivning på området og hvilke konsekvenser
har det for dyrelivet og jordens mikroorganismer, når så mange hektar
jord bliver dækket af plastik.
Kan der søges oplysninger i Landbrugsministeriet?
                       
Det blev foreslået, at der nedsættes et bredt udvalg der vil tage sig af
problemet. Deltagere er:

                        Per Kølle
                        John Krog
                        Lene
                        Marianne
                        Bjarne

Forslag:
Borgermøde med Borgmester og DN, Lejre afd.
Muligvis aktion.
Hvordan forholder Lejre sig til, at tunnelerne er monteret inden tilladelsen er
givet ?

Naboovervågning / hjælp
Forslag om hjælp til hvordan vi kan gøre det i vores område.
Marianne henter en model via nettet, hvor det kan gøres med email og
mobiltelefon.

I anledning af 10-års jubilæet var der dejligt smørrebrød, vin, øl og vand og en rigtig god snak på kryds og tværs.
Allan sluttede med et show med gamle billeder og kort fra vores område. Det gav anledning
til en masse historier, især fra de ”gamle” beboere og at vi hver især vil rode i gemmerne omkring vores matrikler og finde gamle foto og lignende, med tanke på om vi kan lave en form for
 matrikkelhistorie der enten kan samles til et Powerpointshow og/ eller på vores hjemmeside.

Allan er klar til at modtage materialet.


Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Marianne Capell Atterupvej 28 46562912
Næstformand Allan Højdorf Hjulbækvej 2 46496353
Kasserer Bjarne Hansen Tolstrupvej 39 46496555
Bestyrelsesmedlem Sascha Wilsky Atterupvej 48 36704444
Bestyrelsesmedlem Birgit Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5 46496280
Suppleant Inge Kølle Tolstrupvej 45 46496379
Suppleant Vivian Hansen Hjulbækvej 4 46496024


Ref.: Sascha. 
Tilbage