Ordinær generalforsamling

26.marts 2012,  kl. 19.00 i Sognegården, Ny Tolstrup.


Referat fra generalforsamlingen 26.marts 2012, kl. 19.00.

Deltagere: 11 medlemmer fra 8 husstande.

1. Valg af dirigent og referent
Anni Højdorf valgt som dirigent, Sascha valgt til referent.

2. Valg af stemmetællere
Lene og Mette blev valgt.

3. Formandens beretning
Velkommen til alle !
I 2011 har vi haft en del hyggelige samvær planlagt sammen med Grundejerforeningen Ebberup.
Skraldeindsamling: Den første vi havde, var at samle skrald ind langs veje og vi fik samlet en del ind, hvorefter vi hyggede med pandekager ved Sognegården. Vi kunne godt have ønsket at der kom flere med og vi har så muligheden igen den 22. april mellem 10-12.
Skovvandring: Den 8. juni var vi inviteret til skovvandring og med skovfoged Hans Jessen som inspirerende stifinder og fortæller kom vi rundt, hvor vi måske ikke kommer ellers. Vi hørte om de fredede stendigers funktion i gamle dage, om skov, hvor der før havde ligget gårde og marker, om vandskel, om Hejede Sø (som vi troede hed Avnstrupsøen), om Valdemars vejen, som var bygget af Chr. d. 4., om moser, skovbryn og et krat, lavet specielt til ære for hasselmusen ! Aftenkaffen blev indtaget på P-pladsen, mens tordenen begyndte at buldre.
Høstfest: Den 28. august lagde Inge & Per Kølle igen hus og aktiviteter til. Mange tak for det!! Igen var det en hyggelig dag med dejlig mad og lege. Inge & Per har trods stor aktivitet med fodbold drenge lovet at lægge hus til igen og næste høstfest bliver den 2. september 2012.
Fart og indbrud: Den 17. november lagde efterskolen lokaler og kaffe til en temaaften om hvordan vi kan sikre vores hjem. Kirsten Andersen, vores lokale betjent fra Hvalsø, fortalte hvordan vi skal holde øje med hinandens huse og opfordrede til at vi ikke var så flinke ved fremmede at vi lukker folk ind der vil låne toiletter og beder om et glas vand. Men samtidig ønskede hun at vi satte farten ned i vores hverdag og hjalp hinanden. Og at hvis vi fik mistanke om noget kriminelt ringede 114. I 2010 havde der i Kirstens område været 47 indbrud, hvoraf 2 i Tolstrup og 1 i Atterup. Dernæst kom Johnny S. Winther som er repræsentant for Det Kriminalpræventive Råd, han fortalte hvordan vi kunne forebygge indbrud. Vi skal ikke lave Fort Knox, men netop klippe hækken lav og sørge for at der ikke i haven ligger ting der kan bruges som værktøj til at komme ind. En god ide er at efterse sine døre og vinduer.
Trafikudvalg: Bestyrelsen har lavet et underudvalg vedr. trafik i området. Det består af Bjarne Hansen, Allan Højdorf samt undertegnede. Vi har pr. 1.feb 2012 skrevet forslag til lejre strategien. Hvor vi foreslår en cykelsti fra rundkørslen i Særløse gennem ny Tolstrup og videre til Hovedvej 14. Vi har lagt vægt på aktiv fritid, naturoplevelser, motion & sundhed samt at cykle er co2 besparende.


Slut på formandens beretning

Marianne Capell 25/03-2012
Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
24 medlemmer/husstande har bidraget med kontingent.
Der har været udgifter til medlemsmøde, Høstfesten og vores Hjemmeside.
Regnskabet godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Regnskabet godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret( 50, - kr pr. husstand).
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Bjarne genvalgt.
Sascha genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Inge Kølle genvalgt.

9. Valg af revisor
Per Kølle genvalgt.

10. Eventuelt
Det blev vedtaget at Høstfesten afholdes:

2. september 2012, kl. 13.00.

Forslag til temaaftener:
Egnshistorisk forening
Bent Gottfredsen evt. kort-og Matrikkelstyrelsen
Evt. en fra Sagnland
Karsten Druedal vil gerne stå for en rundvisning på Tadre Mølle, når de åbner igen.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand Marianne Capell Atterupvej 28 46562912
Næstformand Allan Højdorf Hjulbækvej 2 46496353
Kasserer Bjarne Hansen Tolstrupvej 39 46496555
Bestyrelsesmedlem Sascha Wilsky Atterupvej 48 36704444
Bestyrelsesmedlem Birgit Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5 46496280
Suppleant Inge Kølle Tolstrupvej 45 46496379
Suppleant Vivian Hansen Hjulbækvej 4 46496024


Ref.: Sascha.Tilbage