Ordinær generalforsamling


D. 24.marts 2011, kl. 19.00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen 24.marts 2011, kl. 19.00.

Deltagere:13 medlemmer fra 9 husstande.

1. Valg af dirigent og referent
Mette Dalsgaard valgt som dirigent, Mette H. valgt til referent.

2. Valg af stemmetællere
Annie Højdorf og Sascha blev valgt.

3. Formandens beretning
Velkommen til alle !
I år har vi, som bekendt, haft fokus på kloakering og busdrift.

Angående kloakering: Da brøndene endelig var gravet ned, nogen steder efter stor diskussion om deres beliggenhed, viste det sig, at der var huller i rørledningen to steder. Det fik man dog repareret, men utæt var det stadigvæk. Så blev det snevejr! Da man kunne gå i gang igen for at finde fejlen, nu ved hjælp af Formiergas, fandt man utætheder ved 4 brønde. Disse blev tætnet. Herefter er det gået slag i slag med trykprøvninger og reparation af nye utætheder. Pumpefirmaet har haft problemer med dårlige sammenspændninger, men det forlyder nu, at systemet er tæt på at være tæt! Vi krydser fingre.

Angående busdriften: Ved køreplanskiftet 12. dec. 2010 forsvandt bus 232 og vi udfærdigede en protest i samarbejde med Ny Tolstrup grundejerforening – ved Bent Olsen – og Center Avnstrup. En gruppe fra Orupvej og Ny Tolstrup indkaldte d. 13 januar til borgermøde i Sognegården. Her blev der nedsat en arbejdsgruppe med bl. andre Morten Bonde herfra. (Morten ved alt om busser, skole og børn). Gruppen har gjort et kæmpe arbejde og holdt et velforberedt møde den 14.fab. med Martin Stokholm fra Lejre Kommune, Byg og Plan.
Det har vi alle fået et fyldigt referat fra. I samme referat stod også de seks spørgsmål, som gruppen fremlagde ved Kommunalbestyrelsesmødet den 28. februar på Allerslev rådhus.
Udvalget for Teknik og Miljø behandlede sagen 9. marts, og herfra foreligger et referat på nettet. To af de punkter, man vedtog at ”beregne økonomi på,” var:
  1. Øget rutefart mellem Ny Tolstrup og Hvalsø.
  2. Øget betjening af Avnstrup aften og week-end.
Så kan vi da håbe på bedre (bus) tider.

Årets mest opmuntrende begivenhed var Høstfesten d. 29. august hos Inge og Per. Kølle. Den gamle skole kunne rumme os alle – vi var 30 – og det kom der megen hyggelig nabosnak ud af. Efter buffet`en gik det løs i gymnastiksalen med Avnstrup Overdrevs Olympiade for alle aldre. Inge og Per har lovet at lægge hus eller have også til næste Høstfest.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
25 medlemmer/husstande har bidraget med kontingent.
Der har været udgifter til medlemsmøde, Høstfesten og vores Hjemmeside.
Regnskabet godkendt af revisorerne uden bemærkninger.

Regnskabet godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret( 50, - kr pr. husstand).
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Birgit Colding-Jørgensen genvalgt.
Allan Højdorf valgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Vivian Hansen valgt.

9. Valg af revisor
Jens Hagemann genvalgt.

10. Eventuelt
Det blev vedtaget at Høstfesten afholdes:

28.august 2011, kl. 13.00.

Grundejerforeningen ”Ebberup”, Ny Tolstrup v/ Bendt Olsen , har spurgt om der:
1. - er interesse for en aftentur i skoven, ledet af skovfoged Hans Jessen i juni?
2. - er interesse for et møde med vores kvindelige distriktspoliti ?

Det blev vedtaget, at det var en god ide – så bestyrelsen går videre med arrangementerne.

Karsten Druedahl har tidligere tilbudt, at forestå en rundvisning på Tadre Mølle evt. med madkurv – der var stemning for, at bestyrelsen arbejder videre med at arrangere turen.
Vi opfordres til at være med til Naturfredningsforeningens affalds-samle-dag
Lørdag 2. april kl. 10.00 på Sognegården.
Der kommer to pandekagebagedamer – ta`børnene med.

NB! Vores festtelt kan lejes for 50, - kr.

Forslag:
Retablering af rabatter når kloaken er færdig.
Fortsat problemer med hastigheden i vores område.
Bestyrelsen samler op igen på trafikproblemerne.
  ”Bump”
  ”Cykelsti”


Der uddeltes gaver til afgående bestyrelsesmedlemmer.

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Formand Marianne Capell Atterupvej 28 46562912
Næstformand Allan Højdorf Hjulbækvej 2 46496353
Kasserer Bjarne Hansen Tolstrupvej 39 46496555
Bestyrelsesmedlem Sascha Wilsky Atterupvej 48 36704444
Bestyrelsesmedlem Birgit Colding-Jørgensen Hjulbækvej 5 46496280
Suppleant Inge Kølle Tolstrupvej 45 46496379
Suppleant Vivian Hansen Hjulbækvej 4 46496024


Ref.: Mette H.Tilbage