Ordinær generalforsamling


25.marts 2010, kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen 25.marts 2010

Deltagere: 13 medlemmer fra 9 husstande.

1. Valg af dirigent og referent
Mette Dalsgaard valgt som dirigent, Sascha valgt til referent.

2. Valg af stemmetællere
Lene Tinglef og Mogens blev valgt

3. Formandens beretning
Velkommen til alle, og særlig velkommen til vores 4 nye medlemmer:
Marianne Friis, Claus Jakobsen, Tolstrupvej 35, Torben Lang, Atterupvej 25,
Per Dehn Christensen, Atterupvej 35.

Dette år må siges at have stået i kloakeringens tegn. Da alle løbende har modtaget informationer om hele sagens forløb, skal jeg kun give et kort referat. Efter at vi alle var blevet informeret om den af kommunen valgte løsning, det tryksatte system, gjorde Ole Bang Hansen et meget stort arbejde for at plædere for et alternativt kloakeringssystem, nemlig en kombination af gammeldags system, hvor spildevandet løber nedad af sig selv, og det forslåede system, hvor man benytter sig af pumper. Da der til sidst var så megen usikkerhed og undren over kommunens beslutning, indkaldte foreningen til et møde, hvor 3 repræsentanter fra Lejre kommunes tekniske forvaltning samt 1 politiker fra teknisk udvalg besvarede spørgsmål fra de 17 fremmødte medlemmer.
Da kommunen ikke har villet fravige den valgte løsning med udelukkende tryksat kloaksystem, kan vi så kun glæde os til, at det faktisk bliver gjort. Bjarne har i dag fået sidste nyt i sagen fra Helle Kay, Lejre Kommune, som siger at arbejdet genoptages i dag, og at det vil være færdigt om ca. 2 måneder.

Mette Dalsgaard er vores nye webmaster og har sørget for det nye domænenavn:
www.avnstrupoverdrev.dk

Tak til Jens for velvillig udlån af sin hjemmeside.

Høstfesten sidste år måtte flyttes fra Inge og Per Kølle til Marianne og Johan – Tak for hurtig redning – og de der kom havde en dejlig eftermiddag på terrassen. I år bliver det så hos Inge og Per Kølle:
Søndag 29. august, kl. 13.00

Der forlyder noget om konkurrencer med præmier, men I skal nok høre nærmere.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
22 medlemmer/husstande har bidraget med kontingent.
Udgifterne har i år været større på grund af 2 medlemsmøder og at vi nu har ”købt” vores egen hjemmeside og domænenavn.
Regnskabet godkendt af revisorerne uden bemærkninger.
Regnskabet godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontingent uændret( 50, - kr pr. husstand)
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Marianne genvalgt.
Bjarne genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Inge Kølle genvalgt.

9. Valg af revisor
Per Kølle genvalgt.

10. Eventuelt
Ingelise og Frede Elvers har deltaget i borgermødet 9.marts vedr. Strategioplægget for den kollektive trafik i kommunen.
Ingelise er kommet med det input, at buslinie 232 helt klart skal korrespondere med bus til og fra Roskilde i Osted.

Der blev udtalt, at man havde hørt, at ingen skulle levere strøm til pumpestationen. Efterfølgende er Helle Kay blevet kontaktet angående dette og hun kan oplyse følgende:
Kommunen følger de aftaler der tidligere er indgået pr. brev og skitse. Har man ønsker om ændringer til de indgåede aftaler (lev.af El., bimåler, o.s.v. ) skal man henvende sig til:
Rambøll – Erik Danielsen, tlf.: 56645760


Gemytlig snak om løst og fast:
Ku` vi få et gadekær ? – og hvor kan det ligge?
Mon Verner eller Niels kan afgive et hjørne?
Ku` man fikse et forsamlingshus og en legeplads ?
Hva` med en købmandsbutik ?
Hvis skovens hus på Hjulbækvej skal rives ned, ku`vi så ikke få det til f.eks. en naturskole ?? eller måske forsamlingshus?


Ref.: SaschaTilbage