Ordinær generalforsamling


Mandag d. 23. marts 2009 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen mandag d. 23. marts 2009.

Deltagere: 24 medlemmer fra 17 huse.

1. Valg af dirigent og referent
Jan Nørager Laursen blev valgt til dirigent og Mogens Edsen til referent.

2. Valg af stemmetællere
Lene Tinglef og Tina Kjærsgaard blev valgt.

3. Formandens beretning
Omtale af møde i "Forum for grundejerforeninger, bylaug mv. i Lejre Kommune".
Januar 2009 - som vil blive en årlig kontakt mellem Lejre Kommune og foreningerne i kommunen.
Dagsorden og referat kan læses på: www.lejre.dk/grundejerforeninger
Bjarne deltog som repræsentant for Avnstrup Overdrevs Beboerlaug.
Næste møde finder sted januar 2010.
Forslag til dagsorden på næste møde kan mailes til Bjarne.

Høstfesten vil blive afholdt en af de første søndage i september hos Inge og Per.
Nærmere vil blive oplyst.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
22 medlemmer har bidraget med kontingent - og de eneste udgifter har været til sidste års generalforsamling.
Renteindtægt: 64,31 kr.
Vores bank er nu Nordea.

Regnskabet godkendt af revisorerne uden bemærkninger.
Regnskabet godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintent uændret.
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Birgit Colding-Jørgensen genvalgt.
Sascha Wilsky valgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Mette Dalsgaard genvalgt.

9. Valg af revisor
Jens Hagemann genvalgt.

10. Eventuelt
Diskussion om beskæring og evt. fældning af træer og buske i skel.
Der er enighed om som en naturlig ting, at sørge for orientering af naboer og evt. ejer, således at der er enighed om beskæringerne og at der i det hele taget "snakkes" med naboer om eventuelle irritationsmomenter af den ene eller anden grund - og at det tilstræbes, at der findes frem til fælles løsninger.

Der var en engageret debat om hvad vi gør for at passe på hinanden, afledt af indbruddet på Hjulbækvej 2.
Et forslag om at maile ved bortrejse, ferie og lign. og på den måde henstille til naboer om at holde øje med huset, var der stor tilslutning til.
Bjarne vil rundsende foreningens mail-liste.

Beboerlauget har efterhånden lidt penge - og hvad skal de evt. bruges til??
Der kan mailes forslag og ønsker til fælles bedste til bestyrelsen.

Der var forslag om en håndværkerliste til brug for medlemmer, som ikke har erfaring med lokale håndværkere. (Dette kunne gøres ved at vi meldte gode oplevelser til Jens, så han kunne lægge navne og referencer op på foreningens hjemmeside til brug for medlemmerne).

Forslag om en fælles buffet ved høstfesten.
Forslag om indkøb af telt til brug for medlemmerne.

Inden generalforsamlingen orienterede Kim Faber fra Lejre Kommune om planerne for kloakprojektet i vores område.

Ref.: Mogens Edsen.

Referatet er den 26. marts 2009 godkendt af:
Generalforsamlingens dirigent Jan Nørager Laursen og Birgit Colding-Jørgensen.Tilbage