Ordinær generalforsamling


Torsdag d. 27. marts 2008 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. marts 2008.

Deltagere: 16 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Ole Bang blev valgt til dirigent og Mogens Edsen til referent.
Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af stemmetællere
Lene Tinglef og Jan Nørager blev valgt.

3. Formandens beretning

Vi har overordnet haft focus på 3 sager i det forløbne år: Kloakering, trafiksikkerhed og den kollektive busdrift.

Allerede den 20. april sidste år opfordrede vi vores nye kommunalbestyrelse til at gå igang med kloakering af vores område. Da de ikke reagerede, rykkede vi for svar den 14. november.
Efter vores bestyrelsesmøde i januar lykkedes det Bjarne at få fat i en konkret person, som henviste til endnu en konkret person, som faktisk mailede et svar den 3. marts! Konklusionen lød:
"Vi forventer, at kloakeringen behandles politisk i løbet af foråret, således at en eventuel kloakering kan finde sted i efteråret".
Bjarne mailede tilbage og gjorde opmærksom på de ejendomme i Atterup, som ligger i Ringsted kommune. Svaret var, at man gerne vil samarbejde – så der er måske håb forude.

Angående trafiksikkerhed fik kommunen også her, den 20. april, alle vores gode ideer fra forrige generalforsamling. De svarede allerede fire dage efter, at man starter arbejdet med den nye trafiksikkerhedsplan i årets løb, at her ville vores forslag komme i betragtning. Det håber vi så på. På et punkt har vi set et – lille – resultat: Stoppestedet har da fået pæne fliser.

I efteråret 07 kom så annoncen i lokalbladene om, at kommunen ønskede kommentarer fra borgerne i anledning af udarbejdelsen af en handlingsplan for den kollektive bustrafik. Da Bjarne havde mailet rundt til jer og derefter rykket for svar, kom der ni svar, som vi sammenfattede i et brev til kommunen.
Vi måtte rykke for en kvittering for vores brev, og den kom d. 3.marts: Vores kommentarer er blevet præsenteret på et temaseminar om kollektiv trafik i februar 08. De vil desuden blive brugt i forbindelse med handlingsplanen for kollektiv trafik, som der arbejdes på her i foråret.
Aase prøvede at få noget mere konkret at vide og ringede til Niels Rolf Jacobsen, planlægger, som sagde, at vores svar var gode, og at der inden sommerferien ville foreligge en plan for, hvad der skal ske herude hos os.

Høstfesten i Pers og Inges have var netop, som man kunne ønske sig det med børn, voksne, snak, leg, madkurv – og solskin. De vil også lægge have eller gymnastiksal til i år, og vi foreslår:

Søndag den 7.september, kl.14.00


Vores mailadresser har Bjarne, men vi syntes ikke, de skulle på hjemmesiden og dermed ud på nettet.

Vi har et Loppeudvalg, som vil udtale sig under eventuelt.

Til sidst vil jeg sige, at vores beboerlaug fylder 5 år i år. Vi synes, det har vist sin berettigelse på mange områder, praktiske såvel som sociale.
For at minde nyere tilkomne medlemmer om vores stadig aktuelle udgangspunkt, har vi lige genoptrykt underskriftindsamlingens tekst fra 2003.

Spørgsmål til beretningen:
Per Kjærsgaard tvivlede på at kommunens økonomi tillod realisering af kloakeringsplanerne.
Per Kølle omtalte den nye økonomiske situation efter kommunesammenlægningen. Verner Johansen mente, at der ikke ville ske noget i år.
Usikkerheden om egenbetaling for kloakeringen vil blive undersøgt af bestyrelsen.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
Der er en renteindtægt på 34,- kr.
Udgifter til afholdelse af generalforsamling.
Aktiver på 2619,- kr.
Regnskabet godkendt af revisorerne.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintentet er uændret 50,- kr. pr. husstand.
Godkendt.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Verner Johansen genvalgt.
Bjarne Hansen genvalgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Inge Kølle genvalgt.

9. Valg af revisor
Per Kølle genvalgt.

10. Eventuelt
Loppemarkedudvalget ved Mette Dalsgård og Mette Hansen redegjorde for 2 modeller, en stor model som involverede Ny Tolstrup (Hegnet, Eif) og en lille model for foreningens interesseområde. Udvalget var blevet enige om den lille model som en start.

Datoen er:
7. juni 2008.


Udgifter for Beboerlauget vil være annoncering og udlæg for kaffe, drikkevare, pølser og lign.
Indtægter vil være salg af samme .
Stedet blev tilbudt af Sascha og Søren i deres gård med mulighed for pony-ridning og pølsebod o.a.
Formålet med dagen – er muligheden for at få en hyggelig dag sammen – få frasorteret nogle ting som andre kan få gavn af - og alt i alt – få en sjov dag.

Der var en diskussion om foreningens formål. Formålet er beskrevet i vedtægterne.

Per Kjærsgaard rejste spørgsmålet om kloakering, trafiksanering og lignende tiltag ikke hørte hjemme i et parcelhusområde?
Da Per var nødt til at gå blev spørgsmålet ikke færdig debatteret. (bestyrelsen er obs på, at vi er et landområde – og ikke et byområde)

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

Efter generalforsamlingen var der foredrag af formanden for Lejre Kunstforening Asger Thomsen.
Foreningen har et bredt sigte – maleriudstillinger, kunstrejser og foredrag og er et vigtigt led i kommunens kulturtilbud.

Undervejs blev der serveret kage – Mettes fortrinlige, lækre chokoladekage.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.

Ref.: Mogens Edsen.Tilbage