Ordinær generalforsamling


Torsdag d. 29. marts 2007 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 29.marts 2007.

Deltagere: 17 medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent
Ole blev valgt til dirigent og Mogens Edsen til referent. Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2. Valg af stemmetællere
Lene Tinglef og Jan blev valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning

Vores overordnede mål er stadig at sikre, at vores område beskyttes mod uplanlagt byggeri, så vi beholder områdets karakter af åbent land, der grænser op til skoven. Derfor har vi brug for en lokalplan. Desuden ønsker vi, at området kloakeres.

Andre sager er fartbegrænsning på Atterupvej efter vi har fået det på Tolstrupvej - hertil kommer busstoppestedet på Tolstrupvej, som burde trækkes lidt tilbage fra vejen og forsynes med fliser eller asfalt.

Efter årsskiftet har vi forelagt det nye teknik- og miljøudvalg sagerne, da det gamle ikke rigtig nåede at gøre noget ved det – og vi nærer de bedste forhåbninger. Vi havde endda fået formanden Jan Vedel Heine til at komme her i aften – primært for at snakke trafikdæmpning med os. Han har desværre i dag måttet melde afbud p.g.a sygdom. Vi har dog, ved henvendelse til den ny kommunes tekniske forvaltning fået at vide, at der først er penge til en trafiksikkerhedsplan for hele kommunen i 2008.

Vi er opmærksomme på, at Atterup Huse ikke skal fremstå som en by, men netop som det, vi ønsker at bevare den som: en spredt bebyggelse på landet, hvor alle nyder godt af mark- og skovudsigt.

Vi holdt høstfest som de 2 forgående år, nemlig som en uformel sammenskudsfrokost på Torbens græsplæne, Hjulbækvej 8. Der kom nu kun 6 voksne og 4 børn – så vi må lige diskutere, under eventuelt, om der er bedre alternativer.

Spørgsmål til beretningen:
Per Kølle: Ved vi noget mere om de tre sager?
Birgit C-J: Stoppestedet har været behandlet i teknik – og miljøudvalget og man er indstillet på at gøre noget snarest.
Angående kloakering er der intet nyt.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
Regnskabet blev godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kontintentet er uændret 50,- kr. pr. husstand.

6. Indkomne forslag.
Ingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Formanden Birgit C.-Jørgensen genvalgt.
Nyt bestyrelsesmedlem: Marianne Capell, Atterupvej 28 valgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Mette Dalsgaard, Tolstrupvej 33 valgt.

9. Valg af revisor
Jens Hagemann genvalgt.

10. Eventuelt
Forældrene i området foreslår at etablere cykelsti på Tolstrupvej. Skolebussen er nedlagt, så børn skal gå på vejen. Bestyrelsen vil gå videre med sagen.

Aase ønskede at pendlerbussen fra Lejre station til Osted kører forbi Tolstrup.

Vedr. fartdæmpning var der flere forslag:

  1. Atterupvej skal være ”Hovedvej” så Mortenstrupvej får udkørsel i Atterupvej med hajtænder.
  2. Frede Elvers foreslog en bred hvid stribe, som kan fungere som cykelsti / fortov.
    Jan har målt antal biler i døgnet. Mellem 300 og 600 pr.døgn. Mange overholder fartgrænsen men enkelte kører alt for stærkt.
  3. Bestyrelsen undersøger hos myndighederne hvad man må lave af fartdæmpende foranstaltninger i det åbne land. Vi skal passe på at Atterup Huse ikke kan opfattes som landsby med ”huludfyldning” langs vejen til følge.
  4. Lene og Marianne har ophængt skilte ”Tak for din rolige kørsel”. Man foreslog at ophænge nogle flere og ombytte dem med mellemrum.
  5. Sascha nævnte, at GPS vejleder folk til Jystrup over Mortenstrup. Vi kan ikke gøre noget ved det.
Nils nævnte at der var kommet ny vejmand.

Marianne tilbød at holde næste høstfest. Per stiller gymnastiksal til rådighed i tilfælde af regnvejr.
Datoen fastsattes til:

Søndag den 9. sept. 2007 kl. 14.00

Der blev nedsat et ”loppeudvalg” bestående af Mette Dalsgaard, Mette Hansen og Inge Kølle.

Birgit hilste fra Bent Olsen i Ny Tolstrup som på vegne af Danmarks Naturfredningsforening opfordrede os til at møde op ved Sognegården den 15. april kl. 10.00 for at samle skrald.

Vi havde en rigtig hyggelig fælles snak mens vi nød Mettes lækre tærter til kaffen.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl.20.30.

Ref.: Mogens Edsen.Tilbage