Ordinær generalforsamling


Torsdag d. 30. marts 2006 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 30.marts 2006.

Deltagere: 18 medlemmer fra 12 husstande.

1. Valg af dirigent og referent
Ole blev valgt til dirigent. Inge Britt til referent. Herefter konstaterede Ole, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af stemmetællere
Jan og Lene blev valgt til stemmetællere.

3. Formandens beretning

I januar 2005, anmodede vi Hvalsø Kommune om en lokalplan for vores område, da vi frygter både planløst nybyggeri, sammenlægning af gårde til gyllelandbrug, støjende erhverv som hundekennel og pladeværksted og voldsomt oplyste ridebaner. Vi skrev, at vi derimod kunne tænke os – i tråd med Planstrategiens vision om en fremtidig nationalpark – at man etablerede flere overdrevsarealer ved efterhånden at inddrage alle de marker i vores område der støder op til skoven.
Ansøgningen blev først behandlet 30. august 2005, hvor man gav afslag med den begrundelse, at vi var beskyttet nok i forvejen, og at en lokalplan ville kræve et regionsplantillæg.

Vi havde mere held med vores henvendelse til politiet om at få dæmpet hastigheden på Tolstrupvej – som I kan se af skiltene. Derimod blev vores skilt på Hjulbækvej – ”Lukket vej – Legende børn – Langsom kørsel” desværre væltet og knækket (!), men vi vil sætte det op igen, når det bliver til at komme i jorden.

Desværre har det vist sig, at vores ”nye” stoppested er et farligt sted at stå: man er for tæt på bussen, og der er for smalt og for pløret. Trods henvendelser til Teknisk forvaltning i to år i træk har vi stadig fået afslag på en forbedring af forholdende. Men vi har tænkt at blive ved.

Til sidst skal nævnes, at vi havde en dejlig og solrig Høstkomsammen i Torbens have, og her blev – efter en afstemning – Verners forslag til et Logo for foreningen valgt. Som I kan se, indeholder det symboler for vores skov og for dyrelivet, indtegnet i et hjerte: Vi skal finde ud af tingene i fællesskab og som gode venner. Præmien var en flot vinprop, sponsoreret af Tolstrup Trædrejeri – Stig Bredsgaard , og en æske chokolade.

Beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
Regnskabet blev godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Bestyrelsen havde ingen forslag til ændring af kontingentet.

6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Verner og Bjarne blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Inge Kølle blev genvalgt som suppleant til bestyrelsen.

9. Valg af revisor
Per Kølle blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt
Kassereren efterlyste forslag til, hvad ”formuen” kunne bruges til. Der blev nævnt et udhængsskab, som det de har i Hegnet.
Busstoppestedet lige før Kølles hus blev diskuteret. Der havde været en farlig situation i vinter, hvor bussen havnede i grøften. Skal vi selv tage affære, er det lovligt? Der var forslag om at bestyrelsen rettede henvendelse til kommunen på baggrund af hændelsen i vinter evt. sammen med Max, som ejer marken ved stoppestedet.

Nogle beboere mindede om, at der stadig blev kørt for stærkt på Atterupvej. Forskellige løsningsmodeller blev nævnt. Jan fortalte, at der fandtes en mappe, som præsenterede alle de muligheder, der fandtes, og som han mente foreningen kunne have gavn af, når de skulle tale med kommunen. Han lovede at finde ud af, hvem der lavede den og hvor den kunne skaffes. Mogens kom med et forslag om ”båse” malet/markeret på vejen med bløde, hvide plastikmarkeringer som kan fjernes ved kørsel med store landbrugsmaskiner.
Vi kunne måske også få differentieret hastighed, som i Ny Tolstrup. Ellers var der enighed om, at bede om at få en hastighedsmåler/trafiktæller sat op. Da foreningen har medlemmer både i Ringsted og i Hvalsø kommune, vil der blive spurgt begge steder evt. også i Amtet.

Vedr. problemer med busstoppestedet og sikkerhed i trafikken anbefales det, at rette direkte henvendelse til Jens-Kristian Jacobsen og få ham til at komme og se på forholdende.

Forslag om nabohjælp - Husk at informere din nabo, hvis du ikke er hjemme en periode, aflever nøgle til din postkasse osv.

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.

Efter mødet kom formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ny Lejre Kommune, Jan Vedel Heine (V) og medlemmer af udvalget Hans Olsen (S) samt Ole Møller (SF), som fortalte om deres syn på det åbne landskab. Det blev nævnt, at det var vigtigt at respektere det åbne lands særkende, og at passe på de værdier man har her.
Der blev stillet spørgsmål om fordele og ulemper ved planlove, naturparker, trafikreguleringer, kloakering og meget mere.

Der er politisk vilje til at Ny Lejre Kommune skal være en grøn kommune med en vis grad af erhvervsudvikling – med byudvikling i forhold til de tre større byer – Osted, Hvalsø og Kr. Hyllinge.
De tre politikere er stort set enige om deres visioner.

Jens Vedel Heine:
Der skal ikke bygges i det åbne land.
Ønsker lokalplan for landsbyerne og bør indeholde rammer for landbrugsbyggeri.
Årlige møder med grundejerforeninger og bylaug.
Budget for de forskellige områder til f.eks. vedligeholdelse af vejkanter – grønne områder – gadekær.
Være opmærksom på beskrivelse af jordbrugsparceller i lokalplan. Kan også indeholde regler om belysning af f.eks. ridebaner.

Hans Olsen:
Kom ind omkring Naturparkområde i området omkring Roskilde fjord – der er ikke vedtaget noget.
Kan betyde forskellige restriktioner – som vil præge udviklingen i området.

Ole Møller:
Skal kommunen investere i nogle områder for at sikre naturen.
Ønsker dialog med Laugene.
Forestiller sig anlæggelse af trampestier i stil med fjordstien ved Roskilde Fjord.

Generelt:
I Lejre er der både udarbejdet lokalplaner og bevarende lokalplaner. Gl. Lejre har bevarende lokalplan som gælder for både bygninger og natur. Der er interesse for at vi tager fat i kloakeringsproblemerne igen – og i hvert fald har dem med, når vi starter samarbejdet med Ny Lejre kommune i 2007. Vi opfordres til, at vores ”sager” er hos Hvalsø Kommune, når Ny Lejre overtager.Referent: Inge Britt
Tilbage