Ordinær generalforsamling


Onsdag d. 30. marts 2005 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Referat fra generalforsamlingen onsdag d. 30.marts 2005.

1. Valg af dirigent og referent
Til dirigent blev Inge Kølle og til referent blev Inge Britt Nilausen valgt.

Inge Kølle startede med at bemærke, at indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var dateret, og det derfor var umuligt at sige, om den var lovligt indkaldt. Men da hun mente at kunne huske, at hun havde modtaget den i tide, ville hun anse den som lovlig.

2. Valg af stemmetællere
Til stemmetællere blev Jan Nørager Laursen og Karin Juul valgt.

3. Formandens beretning
I år har vi især koncentreret os om at få farten sat ned på vejene i vores område. Det har været nemmest på Hjulbækvej. Da skovfoged Jessen har sat bomme op inde i skoven, både for enden af Hjulbækvejen og vejen over Avnstrupmarken, kunne vi få politiets tilladelse til at skilte med "Lukket vej". Hertil føjede vi "Legende børn" og "Langsom kørsel" og vi synes faktisk, det har hjulpet. Vores diskrete "bump" og hullerne i vejen gør selvfølgelig også deres.

Så har vi bedt Politimesteren i Roskilde om at vurdere mulighederne for hastighedsdæmpning på Tolstrupvej og Atterupvej. Kommunen har i forbindelse hermed lavet en trafikmåling i Tolstrup (!) og har foreslået politiet, at hastigheden fra landevejen til Lindeskovgård sættes til max 70 km/t, 50 km/t fastholdes i Tolstrup, og svinget ved Atterup og Hjulebækhuse - fra før Inge og Per og forbi Verner - sættes til max 50 km/t. - Og nu venter vi på politiets svar.

I januar sendte vi en anmodning til kommunen om at få udarbejdet en lokalplan for vores område - i samarbejde med os. Vi begrundede det med, at vi ønsker at beskytte området mod tilfældigt og spredt byggeri og at bevare natur og landskab, som det ser ud i dag - måske endda med flere overdrevsarealer, især i forbindelse med skoven. Anmodningen er sendt til behandling i social- og miljøudvalget.

Når vi får svar, har vi tænkt os at nedsætte en arbejdsgruppe, og her vil vi opfordre alle interesserede til at melde sig - eller i hvert fald komme med gode ideer. Vi kan jo diskutere sagen om lidt, under eventuelt. Vi vil også kunne få hjælp fra Danmarks Naturfredningsforening.

I det ny "Forslag til kommuneplan 2004-2015" vil man "bakke op omkring naturprojekter" og "modvirke spredt bebyggelse i landskabet" (s. 24-25). Desuden har vores borgmester Virginia Holst for nylig taget initiativ til at danne en "frivillig nationalpark" og opfordrer til, at man danner lokale naturprojekter i forbindelse med de allerede eksisterende store fredninger, her bl.a. Bidstrupskovene. Det falder godt i tråd med vores lokalplansidéer.

Vi fik jo stoppestedet flyttet væk fra T-krydset og Tims planlagte forhave og ned til et sted med bedre oversigt. Vi bad også om at få et læskur eller i det mindste lidt asfalt at stå på. - Nu har jeg lige skrevet en gang til, da vi er trætte af at blive sat af i en snedrive eller en mudderpøl. Så må vi håbe, det hjælper!

Vi havde en kanonhyggelig høstfest på Torbens dejlige græsplæne (Hjulbækvej 8). Det var strålende vejr, så vi fik ikke brug for vores festtelt. Det kan i øvrigt stadig lejes ved henvendelse til Inge Britt, for 100 kr. pr weekend. - Billeder fra festen kan ses på vores hjemmeside, og her kan I jo også følge med i, hvad vi ellers drøfter i bestyrelsen.

Kommentarer til formandens beretning vedr. trafikplanen:
Der var diskussion om, hvorvidt bestyrelsen kunne foretage sig yderligere end hvad der allerede var gjort. Der var forslag om at lave en underskriftindsamling for at lægge pres på de besluttende myndigheder. Andre mente, at bestyrelsen i forvejen repræsenterede de samme personer gennem foreningen og det derfor var unødvendigt. Andre foreslog, at der blev lavet et samarbejde med beboerne i Gl. Tolstrup, som også har problemer med trafiksikkerheden, specielt. i svinget ved nr.51.
I øjeblikket ligger sagen hos Roskilde politi. Der var enighed om at opfordre bestyrelsen til at rykke for en afgørelse.

Kommentarer til formandens beretning vedr. lokalplan:
Formanden oplæste bestyrelsens brev af 20.01.05 til kommunen. Der var utilfredshed med at bestyrelsen ikke havde holdt et medlemsmøde før dette brev blev sendt, og bestyrelsen blev opfordret til at medinddrage medlemmerne noget mere i sådanne spørgsmål. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Kommentarer til formandens beretning vedr. stoppestedet på Tolstrupvej:
Der var ingen kommentarer. Bestyrelsen havde modtaget et skriftligt forslag vedr. stoppestedet, så punktet blev henvist til pkt. 6.

Kommentarer til formandens beretning vedr. høstfest/indkøb af festtelt:
Man vil gerne have høstfest igen i år. Alle syntes det var en god ide, at der var indkøbt et telt, og at det kan lejes af medlemmerne for 100 kr./dag. Henvendelse kan ske til Inge Britt eller Bjarne.

Herefter blev formandens beretning taget til efterretning.

4. Kassererens beretning.
Regnskabet blev gennemgået. Det blev kommenteret, at det kun var underskrevet af én revisor. Forklaringen er at Palle Praefke havde trukket sig.
Derefter blev det enstemmigt vedtaget.

5. Forslag til nyt kontingent.
Kassereren foreslog at fastholde nuværende.
Vedtaget.

6. Indkomne forslag.
Der var kommet et forslag om, at bestyrelsen rykker for bedre forhold ved stoppestedet, da man enten må træde ned i pløret eller bliver sat af på vejen. Der mangler også belysning, og specielt her i vinter med de store snemasser har det været farligt.
Formanden fortalte, at kommunens vejformand siger, at kommunen ikke har råd. Der blev diskuteret forskellige muligheder og om vi selv skulle tage affære og anlægge fliser m.m.
Der var enighed om at afvente kommunens svar på bestyrelsen henvendelse.

7. Forslag til ændring af Beboerlaugets interesseområde - § 3 i vedtægterne.
I forbindelse med bestyrelsens henvendelse til kommunen vedr. udarbejdelse af en lokalplan, var det blevet besluttet at foreslå at indskrænke beboerlaugets geografiske område til kun at omfatte det område, som ligger i Hvalsø kommune. Begrundelsen var, at det var meget arbejde også at skulle rette henvendelse til Ringsted kommune om lokalplan. Især i betragtning af at kun en eneste af husstandene i denne del af foreningens område har været medlem, og vedkommende nu melder sig ud.
Den overvejende stemning i forsamlingen var, at vi ikke skulle ændre vedtægterne. Flere følte, at det ville være forkert at dele området, fordi bebyggelsen nu engang er sammenhængende, kommunegrænse eller ej. Der var forståelse for, at bestyrelsen ikke kunne overkomme både at forhandle med Hvalsø og med Ringsted kommune, og enighed om, at bestyrelsen kun skulle forhandle med Hvalsø for indeværende.
Resultatet af diskussionen blev, at bestyrelsen trak forslaget tilbage - og vil forsøge at omformulere punktet, således at foreningens interesseområde bibeholdes på det sociale og fælles område, men begrænses til kommunegrænsen på eventuelle lokalplanområder .

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Allan Højdorf var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Karin Juul, som trak sig. I stedet blev Frede Elvers foreslået og valgt.
Inge Britt Nilausen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Åse Hansen (som altså hedder Petersen), som blev valgt.

9. Valg af suppleanter
Janne Jensen var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Inge Britt Nilausen, som blev valgt.

10. Valg af revisor
Palle Praefke var på valg og ønskede ikke genvalg.
Bestyrelsen havde foreslået Mogens Edsen, som gerne ville trække sig. Jens Hagemann blev foreslået og valgt.

11. Eventuelt
 • Det blev nævnt, at busdriften er blevet meget forringet i den seneste tid, og bestyrelsen blev bedt om at tage det op med Hvalsø kommune. Evt. foreslå en telebusordning som den, der findes i Lejre kommune.
  Bjarne oplyste, at kommunen allerede overvejer, så vi afventer lidt endnu.
 • Det blev foreslået, at bestyrelsen udskrev en logo-konkurrence, da papirerne fra foreningen var r..kedelige.
 • Der var et spørgsmål til foreningen om hvorvidt den ville modsætte sig, hvis nogle nuværende beboere ville bygge et lille hus i området, når de skulle pensioneres.
  Det blev præciseret, at det ikke er foreningen, som beslutter disse ting. Reglerne for byggeri er fastsat i planloven.
 • Kommunikationen i foreningen kunne være bedre. På grund af økonomi er det blevet fravalgt at kopiere og udsende referater fra bestyrelsesmøderne til hver enkelt husstand. De vises i stedet på foreningens hjemmeside www.jahve.dk/AOB, som Jens Hagemann står for. Det er en vældig flot hjemmeside, som bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at bruge. Hvis man ikke selv har adgang til internettet, kan man alliere sig med en nabo eller rette henvendelse til bestyrelsen og få en kopi at referaterne.


 • Mødet sluttede og formanden takkede for god ro og orden. Herefter kom øl og sodavand frem og Poul Jespersen underholdt med guitar og sang.

  Referent
  Inge Britt
Tilbage