Ordinær generalforsamling


Onsdag d. 31. marts 2004 kl. 19:00 Sognegården, Ny Tolstrup


Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer.

1. Valg af dirigent og referent.
Formanden foreslog Bjørn Juul som dirigent og Inge Britt Nilausen som referent.
Begge blev valgt.

2. Valg af stemmetællere.
Åse Hansen og Janne Jensen blev valgt.

3. Formandens beretning.
Et af vores mål er stadig at holde øje med uplanlagt byggeri i det åbne land – at være en slags vagthunde; og den store fordel her er jo, at kommunen skal informere os hver gang der skal gives byggetilladelse til at bygge nyt. (Det mangler de nede i Tolstrup).

Udkast til den nye ”Planstrategi” og ”Planredegørelse for Hvalsø Kommune” fik vi også tilsendt i god tid inden høringen, og vi mærkede os i (Planstrategi 2003): ”kommunal-bestyrelsen ønsker at bevare natur og landskab, som det ser ud i dag” og at den ”ved administration af landzonetilladelser vil forhindre spredt byggeri i landskabet.”(s. 14)

Vedr. nationalparkplanerne:” Et af potentialerne….kan være at få etableret endnu flere overdrevsarealer, hvor det er muligt at færdes og nyde naturen” – og ”oppløjede stier bør reetableres.”(s. 15)

Angående jordbrugsparceller: ”Kommunalbestyrelsen lægger stor vægt på, at landsbymiljøerne bevares. Derfor vil der ikke blive givet tilladelse til jordbrugsparceller uden en grundig, lokal debat i den enkelte by. (s. 8)

I ”Planredegørelse 2003” ser vi, at vores område hører under ”værdifulde naturområder”.(s. 13).

Vi spurgte for en sikkerheds skyld Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite, hvad de mente om udkastet. De havde foreslået mindre ændringer rundt omkring, som vi kunne tilslutte os, og som blev rettet i den endelige udgave.

Så har vi fået Teknisk forvaltning til at flytte stoppestedet, da Tim Christensen, Tolstrupvej 43, var ved at reetablere sin forhave, som bussen ellers standsede ved. Vi har senere spurgt, om der ikke kunne etableres en bredere plads at vente på, måske endda læskur, men på grund af ringe bevillinger kan vi allerhøjst gøre os håb om lidt asfalt – hvis vejformanden fik noget til overs i løbet af sommeren.

Angående vores planer om at oprette et pilerensningsanlæg eller et biologisk renseanlæg af spildevandet – og dermed undgå den årlige vandafledningsafgift – har vi droppet dem igen efter en kategorisk afvisning hos kommunen.

Hastighedsbegrænsninger. Vi vil i nærmeste fremtid rette skriftlig henvendelse til Teknisk forvaltning samt politimesteren i Roskilde om at få sat 60 km/timen skilte op på strækningen fra Tolstrup og hen til Ny Tolstrup.

På Hjulbækvej, som er vores (der bor der’s) private vej, vil vi sætte et skilt op med teksten ”Lukket vej. Legende børn. 40 km.” De ”40 km” skal jeg lige konferere med politiet om – de vil i hvert fald ikke selv håndhæve det, men vi må måske godt, da det er en privat vej. ”Lukket vej” – fordi skovfoged Jessen indimellem lukker vejen nede ved Avnstrupvej.

Med hensyn til hastighedsbegrænsning på Atterupvej, udover ”byskiltet”, er vi åbne for forslag og har selv diskuteret nogle.

Så har vi jo afholdt en meget hyggelig høstkomsammen i Allan og Annis indkørsel. Man medbragte selv frokostkurv, drikkelse og vi fik snakket med hinanden. Det kan vi ikke få for meget af, så vi regner med at gentage succes’en med en forårs/sommer-komsammen. I får alle besked senere.

Efterfølgende var der enkelte kommentarer. En var nervøs for, at vi med en evt. skiltning med hastighedsbegrænsning i svingene samtidig ville ændre strækningens status til bymæssig bebyggelse. Det kunne Bent Gottfredsen oplyse om ikke er tilfældet, da det er en ren trafikal ordning.
Én påpegede, at Atterup-skiltet burde hedde Atterup Huse.
Der blev spurgt til, hvor langt kommunen var kommet med kloakeringen – den skal være afklaret i 2006.

Derefter blev beretningen godkendt.

4. Kassererens beretning.
Kasserer Bjarne Hansen gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

5. Forslag til nyt kontingent.
Foreslås uændret. Vedtaget.

6. Indkomne forslag.
Ingen er modtaget.

7. Forslag til justering af vedtægter.
De foreslåede ændringer blev vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ingen på valg.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
Ingen på valg.

10. Valg af revisorer.
Ingen på valg. Revisor Palle Praefke havde meddelt, at han ville træde tilbage.
Bestyrelsen foreslog, at vi nøjedes med 1 revisor. Vedtaget.

11.Eventuelt.
Intet.

Derefter takkede dirigenten for god ro og orden.
Mens foreningen gav kaffe, øl og vand og hjemmebagte kager, gik vi videre til aftenens foredrag af Bent Gottfredsen, som fortalte levende om øksemordere og flygtende økonomisk kriminelle i Tolstrups fortid. Vi blev også oplyst om fredningens opståen, de forskellig typer, samt om planlægning og registrering af det åbne lands skatte: sten- og jorddiger, kulturhistoriske minder m.v.

Referent
Inge Britt
Tilbage