Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinør generalforsamling

Torsdag, den 30. Marts, 2017. Kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent. (foreslås uændret 50, - kr pr. husstand)
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Marianne Capell, Atterupvej 28 - skriftligt i hænde senest 16. marts, 2017.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. På valg er:  Allan  – (villig til genvalg)
                      Birgit – (villig til genvalg)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. På valg er: Vivian – (villig til genvalg)
 12. Valg af revisorer.
 13. På valg er: Jens – (villig til genvalg)
 14. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside www.avnstrupoverdrev.dk - Klik her

Kontingent for 2017 – 50,-kr - betales i marts på Mariannes Mobilpay: 42568696.
Eller
Netbank Nordea, konto: 2551 652 176
I begge tilfælde: husk navn eller adresse.
Der kan også betales kontant til Bjarne.På bestyrelsens vegne
Marianne Capell
Tilbage