Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Torsdag, den 31. Marts, 2016. Kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent. (foreslås uændret 50, - kr pr. husstand)
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Marianne Capell, Atterupvej 28 - skriftligt i hænde senest 17. marts, 2016.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. På valg er:  Marianne  – (villig til genvalg)
                      Jan – (villig til genvalg)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. På valg er: Inge – (villig til genvalg)
 12. Valg af revisorer.
 13. På valg er: Per – (villig til genvalg)
 14. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside www.avnstrupoverdrev.dk - Klik herPå bestyrelsens vegne
Marianne Capell
Tilbage