Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Onsdag, den 20. Marts, 2013. Kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent. (foreslås uændret 50, - kr pr. husstand)
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Marianne Capell, Atterupvej 28 - skriftligt i hænde senest 6. marts, 2013.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. På valg er: Marianne – (villig til genvalg)
  Birgit – (villig til genvalg)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 11. På valg er: Vivian – ( villig til genvalg)
 12. Valg af revisorer.
 13. På valg er: Jens – (villig til genvalg)
 14. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside www.avnstrupoverdrev.dk - Klik her

Beboerlauget fylder i år 10 år, og vi arbejder på, at fejre det med et traktement efter generalforsamlingen. Herom nærmere.På bestyrelsens vegne
Marianne Capell
Tilbage