Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Torsdag, den 25. Marts, 2010. Kl. 19.00 i Sognegården


Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent. (foreslås uændret 50, - kr pr. husstand)
 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - skriftligt i hænde senest 11. marts, 2010.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Marianne Capell – (villig til genvalg)
  Bjarne Hansen – (villig til genvalg)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Inge Kølle – (villig til genvalg)
 9. Valg af revisorer.
  På valg er:
  Per Kølle – (villig til genvalg)
 10. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.avnstrupoverdrev.dk. Læs det her.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage