Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Mandag, den 23. marts 2009 kl. 19.00 i Sognegården


Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - skriftligt i hænde senest 9. marts 2009.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Birgit Colding-JÝrgensen - (villig til genvalg)
  Aase Pedersen - (ønsker ikke genvalg)
  Bestyrelsen foreslår Sascha Wilsky
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Mette Dalsgaard - (villig til genvalg)
 9. Valg af revisorer.
  På valg er:
  Jens Hagemann - (villig til genvalg)
 10. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Læs det her.

Efter generalforsamlingen håber vi på at få en kompetent person fra Lejre Kommune til at fremlægge kloakprojektet.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage