Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Torsdag, den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Sognegården


Dagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - skriftligt i hænde senest 13. marts 2008.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Verner Johansen - (villig til genvalg)
  Bjarne Hansen - (villig til genvalg)
 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  På valg er:
  Inge Kølle - (villig til genvalg)
 9. Valg af revisorer.
  På valg er:
  Per Kølle - (villig til genvalg)
 10. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Læs det her.

Efter generalforsamlingen vil formanden for Lejre Kunstforening - Asger Thomsen - fortælle om Lejre Kunstforening, kulturelle tilbud og aktiviteter i kommunen.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage