Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Torsdag, den 30. marts 2006 kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - i hænde senest 17. marts 2006.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 9. På valg er: Verner (villig til genvalg) og Bjarne (villig til genvalg)
 10. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 11. På valg er: Inge Kølle (villig til genvalg)
 12. Valg af revisorer.
 13. På valg er: Per Kølle (villig til genvalg)
 14. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Klik her.

Efter generalforsamlingen vil formand for Teknik & Miljøudvalget i Ny Lejre Kommune, Jan Vedel Heine (V) og medlem af udvalget Hans Olsen (S) uddybe den nye kommunes syn på beskyttelsen af det åbne landskab og natur samt forholdsregler mod tilfældigt byggeri. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til udvalgsmedlemmerne.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage