Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Onsdag, den 30. marts 2005 kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - i hænde senest 17. marts 2005.
 8. Forslag til ændring af Beboerlaugets interesseområde - §3 i vedtægterne
 9. På grund af evt. udarbejdelse af lokalplan foreslår bestyrelsen, at
  interesseområdet ændres til at omfatte Avnstrup Overdrev fra Ny Tolstrup -
  Hjulbæk Huse og Atterup Huse til Kommunegrænsen.
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 11. På valg er: Allan Højdorf (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Karin Juul)
  Inge Britt Nilausen (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Åse Hansen)
 12. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 13. På valg er: Janne Jensen (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Inge Britt
  Nilausen)
 14. Valg af revisorer.
 15. På valg er: Palle Praefke (ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår Mogens Edsen)
 16. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Klik her.

Efter generalforsamlingen vil Poul Jespersen underholde med viser til guitarakkompagnement.

Lauget vil være vært ved et mindre traktement.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage