Avnstrup Overdrevs Beboerlaug

indkalder til

Ordinær generalforsamling

Onsdag, den 31. marts 2004 kl. 19.00 i SognegårdenDagsorden i følge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Kassererens beretning
 5. Forslag til nyt kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden
  - Birgit Colding-Jørgensen, Hjulbækvej 5 - i hænde senest 17. marts 2004.
 8. Forslag til justering af vedtægterne
 9. Forslag vedlagt denne indkaldelse. Klik her
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (Der er ingen på valg 1. år)
 11. Valg af suppleanter til bestyrelsen (Der er ingen på valg 1. å:r)
 12. Valg af revisorer. (Der er ingen på valg 1. år)
 13. Eventuelt
Regnskabet ligger til gennemsyn hos kassereren Bjarne Hansen, Tolstrupvej 39 og er udlagt på Laugets hjemmeside - www.jahve.dk/AOB. Klik her

Efter generalforsamlingen vil Bent Gottfredsen holde foredrag om "Det åbne landskabs kulturværdier".

Lauget vil være vært ved et mindre traktement.

På bestyrelsens vegne
Birgit Colding-Jørgensen
Tilbage