Referat af AOB`s møde 16.12.2009 i Sognegården vedr. kloakering af Hjulbæk Huse.
Ordstyrer: Birgit Colding-Jørgensen

Referent: Mette Hansen.

Til stede: Lejre Kommune var repræsenteret af Ing. Erik Danielsen, Lene Jensen, Helle Kay og Hans Olsen

17 personer fra området.

Pkt. A1 Hvordan kan forureningsfaren ved, at vandværksboring og kloakledning ligger så tæt på hinanden, minimeres ?
Erik Danielsen redegjorde for vejledende afstandskrav.
Systemet bliver tæthedsprøvet inden aflevering og mener at risikoen for forurening er meget lille, da spildevandet bliver ledt væk i et lukket system.

Spørgsmål om risikoen for lædering af rørene i forbindelse med etableringen besvares med, at rørene er fremstillet, så de kan tåle at blive trukket gennem jorden.

Der bliver spurgt om mulighed for trykprøvning i forbindelse med vedligeholdelse af systemet i fastlagte intervaller evt. 5 eller 10 år Hans Olsen kunne anbefale trykprøvning af systemet løbende. Erik Danielsen kunne oplyse at det kan lade sig gøre. Der skal så evt. monteres en ekstra brønd mod Ny Tolstrup, hvor der kan trykprøves.

I forbindelse med anlæggelsen er der knækket et rør. Det skulle ikke give problemer, da rørene efterfølgende sammensvejses.

Det ”glidemiddel” der bliver brugt i forbindelse med trækning af rørene gennem jordlagene er Bentonit. Dette er ikke farligt for miljøet og for vandboringen.

Rørene ligger dybere end vandrør og el-kabler, og har en holdbarhed på 100 år.

Det er en fordel, at der nu bliver registreret præcist hvor ledningssystemet er placeret. En ledningsskitse vil senere kunne hentes på Nettet.

Pumperne vil ikke blive kontrolleret med jævne mellemrum, men ved evt. nedbrud vil pumpen blive skiftet ud.

Pkt.A2 Kan alle frit vælge at få placeret pumpestation og styreskab uden for egen grund, d.v.s. i vejkanten ?
Lejre Kommune ønsker at løse placering af brønd og styreskab ad frivillighedens vej.
Den enkelte grundejer kan fravælge at få placeret pumpebrønd og styreskab på egen grund. Kommunen vil så søge at finde en løsning sammen med grundejeren.

Pkt. A3 Kan alle fravælge at levere strøm til pumpen ?
Man vil helst ikke lave en løsning for en enkelt parcel, der ikke ønsker at levere strøm til pumpen.
Der er fundet fælles løsning for Atterupvej og en lignede løsning er på vej for 4 parceller på Tolstrupvej.

Pkt. A4 Hvis pumpe o.s.v. placeres hos grundejeren, hvordan så med tinglysning ?
Der bliver foretaget tinglysning uden udgift for den enkelte grundejer.
Tinglysningen skal give kommunen ret til, at servicere pumpen.

Pkt. A5 Vil det nyoprettede aktieselskab som skal tilse installationerne, påføre grundejerne udgifter?
Kommunen er pålagt at oprette et forsyningsselskab vedr. kloakering. Dette vil fungere fra ca. maj 2010 Hele kommunen får den samme vandafledningsafgift.
Da vi ikke tidligere har betalt vandafledningsafgift bliver bidraget højere end hidtil.

Selvom systemet først bliver færdigt i 2010, skal vi betale den tilslutningsafgift der er budgetteret med i 2009.

Pkt. A6 Er det muligt at ”indefryse” tilslutningsafgiften i ejendommen, som det er gjort andre steder i landet ?
Der kan søges om lån til tilslutningsafgiften. Skema og betingelser kan hentes her:
http://www.kps.dk/netborger/0350/s-4501.htm (Lejres hjemmeside/selvbetjening/Blanketter/skat)
Har man problemer med finansiering, muligheder for lån, kan man kontakte kommunen og få en enkeltsagsbehandling.

Pkt. C Ole Bang Hansen afstod fra at fremføre punktet.


Hans Olsen runder mødet af med følgende:
Teknik & miljø udvalgets overvejelse i forbindelse med valg af projekt.
- det er en forbedring af forholdene, i forbindelse med hensyn til miljø og natur.
- kvalitetsmæssig er det valgte projekt i orden
- der er taget hensyn til vandværk og vandindvinding
- der har været mangler i forbindelse med den primære orientering
- friheden/frivilligheden snævrer ind jo flere beslutninger der er taget på forhånd
- der er højere udgifter, fordi vi ikke tidligere har været kloakeret
- i forbindelse med optjening kan udgifterne justeres ned
- kommunen må ikke fungere som bank ( i forb. med lån til kloakafgiften)
- har man ikke mulighed for lån, kan man prøve at tale med kommunen.


Ref.: Mette H

17.12.2009.
Referatet godkendt af Lejre Kommune og Birgit Colding-Jørgensen.Tilbage